Stichting LovingDay.NL

Stichting LovingDay.NL wordt vormgegeven door Leen Sterckx, Iris Sportel, Merlijn Karssen, Betty de Hart, Annemiek Beck en Marga Altena die vanuit hun professionele en persoonlijke leven een bijzondere interesse hebben voor interculturele relaties en gezinnen. Ze vinden elkaar in de ervaring dat gemengde huwelijken en kinderen een onderbelicht, maar maatschappelijk belangrijk thema zijn.

Prof.dr.mr. Betty de Hart is hoogleraar Migratierecht aan de Universiteit van Amsterdam en universitair hoofddocent bij de afdeling Rechtssociologie en Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij houdt zich sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw bezig met gemengde relaties; eerst als medewerkster van stichting LAWINE, een organisatie van gemengde relaties en gezinnen, later als wetenschapper. Als juriste richt zij zich vooral op de rechtspositie van gemengde relaties en gezinnen. In 2003 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Onbezonnen Vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht (Aksant, 2003).  

Betty is voorzitter van Stichting LovingDay.NL

Dr. Marga Altena is cultuurhistorica, gespecialiseerd in visuele cultuur en beeldvorming. Marga Altena werkt als onderzoeker, docent en publicist. Haar werk richt zich op de beleving en verbeelding van sociale problemen in oude en nieuwe media. In haar boek A True History Full of Romance: Mixed Marriages and Ethnic Identity in Dutch Art, News Media, and Popular Culture (1883-1955) (Amsterdam University Press, 2012) onderzocht ze beelden en beeldvorming van gemengde relaties in Nederland. Ze combineerde daarbij gevarieerde bronnen: archiefdata, veldwerk, interviews en historiografie. Haar huidige onderzoek richt zich op gemengde liefde in populaire cultuur, speelfilms in het bijzonder.

Marga is onderzoeker in het project Verhalen over Afro-Amerikaanse Bevrijders in Nederland.

Drs. Annemiek Beck is al jaren gefascineerd door gemengde relaties. Van 1998 tot 2001 was ze voorzitter van Stichting LAWINE, een organisatie van gemengde relaties en gezinnen. In 2006 startte Annemiek haar trainings- en coachingbureau Wereldpartners, www.wereldpartners.NL, omdat er weinig kennis voorhanden was over de kwesties die binnen deze gezinnen spelen. Met fotografe Ting Chan nam Annemiek Beck het initiatief tot het fotoboek Mix Jongeren in Nederland (D’Jonge Hond, 2010). Het boek, met bijdragen van fotografen en wetenschappers, was een eerste verkenning van het thema in Nederland. Annemiek heeft met haar Marokkaanse man twee zoons.

Annemiek treedt vanuit Wereldpartners op als projectleider voor LovingDay.NL

Dr. Leen Sterckx deed als sociologe onderzoek naar de partnerkeuze van jongeren van Turkse en Marokkaanse origine; van migratiehuwelijken en trouwen binnen de familie, tot gemengde huwelijken. In 2014 promoveerde zij op een onderzoek naar gemengde relaties en huwelijken, met één van de partners van Turkse of Marokkaanse herkomst: Trouwen met een vreemdeling. Afstand en nabijheid in de relaties van gemengd gehuwde Turken en Marokkanen (AMB, 2014). Leen Sterckx is vrijwilliger bij de Belgische vereniging van vrouwen met een bi-culturele relatie, Femma Kleurrijk (www.kleur-rijk.be). Zij heeft een gemengd gezin met vier kinderen met wortels in België, Angola en Nederland.

Dr. Iris Sportel is arabist en cultureel antropoloog. Ze deed voor het eerst onderzoek naar transnationale scheidingen. In 2014 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar onderzoek, getiteld ‘Maybe I’m still his wife’: Transnational Divorce in Dutch-Moroccan and Dutch-Egyptian Families (SDU, 2014). Na haar promotie werkte ze bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, (WODC). Verbonden aan de Universiteit van Maastricht en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verrichtte ze onderzoek naar huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap.

Iris is penningmeester van Stichting LovingDay.NL

Dr. Merlijn Karssen is onderwijsonderzoeker bij het Kohnstamm Instituut. Tijdens haar research master Educational Sciences: Parenting, Education and Child Development onderzocht zij de invloed van vrienden en etnische socialisatie in het gezin op de etnische identiteit van jongeren van gemengde herkomst. In 2017 is zij gepromoveerd op onderzoek naar de schoolprestaties, het sociaal functioneren en de onderwijservaringen van jongeren van gemengde herkomst. Zij is getrouwd met een Rwandese man en heeft een zoon en een dochter.

Merlijn is secretaris van Stichting LovingDay.NL

Leontine Vreeke BSc werkt als Sales Manager in de IT. Daarnaast is ze actief als auteur en freelance redacteur. Bovendien is ze wijkraadslid in Rotterdam. Leontine noemt zich een dubbelbloed van Zeeuwse en Surinaamse afkomst. Ze heeft een dochter. De thema’s biculturaliteit, diversiteit en inclusie vormen een rode draad in haar professionele leven en privéleven. De afgelopen jaren is Leontine zich steeds meer gaan mengen in het publieke debat over deze thema’s. Ze schrijft voor Nieuw Wij, online platform voor culturele en levensbeschouwelijke diversiteit; AFRO Magazine, tijdschrift over zwart zijn in Nederland; en Vers Beton, online tijdschrift voor harddenkend Rotterdam.

Klankbordgroep

De organisatie van de Stichting LovingDay.NL is in 2014 uitgebreid met een klankbordgroep van deskundigen die vanuit hun eigen expertise bijdragen aan de ontwikkeling van Loving Day. De klankbordgroep bestaat uit: Maayke Botman, als onderzoeker geïnteresseerd in gender, racialiteit en etniciteit; Jannet van de Hoek, antropoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gericht op gezinssocialisatie van jeugdigen vanuit een cross-cultureel perspectief; Dienke Hondius, historica aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met een onderzoeksinteresse in racialiteit en racisme; Soejon Pet, ontwerper en mediaprofessional; Guno Jones, als antropoloog gespecialiseerd in onderzoek naar migratie, burgerschap en identiteitsvorming; Martine de Rooy, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam; Julia Ruijter, fotograaf; Dehlia Timman, jurist, econoom en raadslid van de Gemeente Amsterdam voor D66. De meeste leden uit de klankbordgroep hebben naast een professionele interesse ook een persoonlijke betrokkenheid bij het thema etnische gemengdheid.